Children's Culture Award and Music Awards

List of Past Awardees of Music Awards - Japanese Traditional Music Division

No. Year Name  
1 1971 YAMAGUCHI Goro* Kinko-school "shakuhachi"
2 1972 MATSUZAKI Waka*
KINEYA Ko*
"nagauta" vocal
"nagauta shamisen"
3 1973 KIKUHARA Hatsuko* "jiuta sokyoku"
4 1974 TANAKA Denzaemon* "kabuki" and "nagauta hayashi" music
5 1975 KINEYA Seiho* Composer of contemporary Japanese music
6 1976 KANZE Hisao* "no" performer
7 1977 YAMABIKO Karyo* "kato-bushi"
8 1978 KINEYA Satoyo* "nagauta" vocal
9 1979 TSURUTA Kinshi* "satsuma biwa"
10 1980 MACHIDA Kasho*
FUKUHARA Hyakunosuke*
Researcher and critic of traditional Japanese music
"nagauta hayashi fue"
11 1981 Ota Satoko* "jiuta sokyoku"
12 1982 IMAFUJI Chojuro* "nagauta shamisen"
13 1983 MIYAKO Itchu* "itchu-bushi shamisen"
14 1984 TOKIWAZU Mojibe "tokiwazu-bushi shamisen"
15 1985 ASAKAWA Gyokuto*
TAKEMOTO Sumitayu*
"nagauta" researcher
"gidayu-bushi" vocal
16 1986 KINEYA Gosaburo* "nagauta" shamisen
17 1987 NAKADA Hiroyuki* "sokyoku"
18 1988 HIRAI Sumiko* Contemporary Japanese music
19 1989 YONEKAWA Toshiko* "sokyoku"
20 1990 Pro Musica Nipponia Group of creators of contemporary Japanese music
21 1991 Shakuhachi Sanbonkai "shakuhachi"
22 1992 MIYATA Tetsuo "nagauta" vocal
23 1993 ISSO Yukimasa* "nokan"
24 1994 MIYAKO Ichiiki* "itchu-bushi"
25 1995 FUJII Kunie* "jiuta sokyoku"
26 1996 TAKEMOTO Komanosuke "gidayu-bushi" vocal
27 1997 SHIBA Sukeyasu* "gagaku"
28 1998 KANZE Hideo* "no" performer
29 1999 TSURUSAWA Seiji "bunraku shamisen"
30 2000 TAJIMA Keiko* "nagauta shamisen"
31 2001 YAMAMOTO Tojiro "Okura"-school "kyogen"
32 2002 KAWASE Hakushu* "sokyoku kokyu"
33 2003 YAMATO Hisamitsu* "yamatogaku shamisen"
34 2004 YONEKAWA Hiroe "sokyoku"
35 2005 AJIMI Toru "nagauta shamisen"
36 2006 NOSAKA Keiko* "sokyoku"
37 2007 YOKOMITI Mario* "gakugeki" critic
38 2008 IMAFUJI Masataro "nagauta shamisen"
39 2009 TOSHA Rosen "Hogaku hayasi"
40 2010 KONDO Kennosuke* "No Hosyo ryu site kata"
41 2011 TOYOTAKE Sakitayu "bunraku gidayu-busi tayu"
42 2012 KIYOMOTO yoshijiro "kiyomoto shamisen"
43 2013 IMAFUJI Hisayuki "nagauta" vocal
44 2014 NAKAGAWA Yoshio "hogaku hayasi hue"
45 2015 SAWAI Kazue "sokyoku"
46 2016 KINEYA Yosimaru "nagauta" performer and researcher
47 2017 TOYOTAKE Rodayu "bunraku gidayu-busi tayu"
48 2018 KINEYA Katukuni "nagauta syamisen (shamisen)"
49 2019 KANZE Kiyokazu "no" performer, Kanze ryu sitekata
50 2020 Reigakusha "gagaku" performing group

(Titles omitted/* deceased)

List of Past Awardees

Esso and Mobil are trademarks of Exxon Mobil Corporation, used under license.